Algemene voorwaarden

1 Definities

De “website” is de website die beschikbaar is op het volgende adres: “www.puur-belgisch.be”. Het begrip “je” refereert naar iedere gebruiker, hetzij een fysieke of legale persoon, wel of niet ingeschreven op de website, die de website raadpleegt, bestanden downloadt, ze gebruikt, zich registreert via eender welk formulier dat op de website beschikbaar is, die een login aanmaakt, lid wordt, zich abonneert of een contract afsluit met Maison Slash.

Door het surfen op de website geeft je formeel, onvoorwaardelijk en zonder enige reservaties aan dat je akkoord gaat met deze algemene gebruiksvoorwaarden en verbindt je je ertoe deze te respecteren. Indien je niet akkoord gaat met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, mag je geen gebruik maken van de website, in welke vorm dan ook, zelfs indien je reeds een login hebt aangemaakt.

De website wordt beheerd door de Puur Belgisch, met maatschappelijke zetel te B-9200 Dendermonde, Oude molenstraat 82A, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0830.543.692 (hierna “Puur Belgisch” genoemd).

2 Toegang en gebruik

De website kan online geraadpleegd worden via diverse apparatuur. De website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Je hebt uitsluitend het recht de website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Deze inhoud mag niet gekopieerd worden of gebruikt worden voor andere doeleinden.

Ieder commercieel gebruik van de website is strikt verboden. De term “commercieel gebruik” heeft betrekking op iedere verkoop of verhuur van de verscheidene functionaliteiten van de website of van de affiliaties of opnames op de website, of op elk gebruik van de website en zijn componenten met als enig doel publicitaire of abonnementsinkomsten te genereren, of meer algemeen oneerlijke concurrentie of praktijken die in strijd zijn met het eerlijk gebruik tegenover Puur Belgisch en/of de website. Deze opsomming is niet limitatief.

Het is je daarenboven strikt verboden alle of een deel van de elementen aanwezig op de website te modificeren, te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verkopen, ter beschikking te stellen, te distribueren, of op basis ervan afgeleide werken te creëren. Het is daarom verboden (en je kunt anderen hier het recht niet toe geven) enige rechten betreffende de website en zijn inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot, alle rechten betreffende de software, te kopiëren, te modificeren, te vertalen, een afgeleid werk eruit te creëren, het ontwerp of de samenstelling ervan om te keren, of op iedere andere manier de broncode te vinden, te verkopen, toe te wijzen, te sublicentiëren of op enige manier te transfereren.

3 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website mag niet gekopieerd worden en is auteursrechtelijk beschermd. Bij misbruik zullen hiervoor stappen ondernomen worden door Puur Belgisch.

Puur Belgisch is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de website en de gegeven tips. De inhoud geeft enkel persoonlijke ervaringen mee, waardoor je zelf kritisch moet handelen.

De gedeeltelijke of totale reproductie, de distributie, de verkoop, het delen, het publiceren, het aanpassen en/of het gebruik van de website en zijn inhoud, in iedere vorm en op welke manier ook, zijn strikt verboden. Het opslaan van om het even welke informatie en/of element van de website in een (elektronische) databank is niet toegelaten, met uitzondering van het automatisch vastleggen van informatie door de webbrowser.

Door bepaalde gegevens, teksten, beelden en/of andere elementen online te plaatsen geef je Puur Belgisch automatisch en gratis het recht deze elementen wereldwijs te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te bewaren, aan te passen, over te dragen, weer te geven, en deze te communiceren en/of deze op een andere manier te gebruiken, zowel op de website als in eventuele andere producten die uitgegeven worden door Paarse Panda. Paarse Panda behoudt zich het recht voor, zonder enige verplichting, om de online geplaatste informatie te herzien en te verwijderen indien deze wordt geacht een inbreuk te vormen op de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of op enig recht van derde partijen of enige toepasselijke regelgeving of verordeningen, of ongepast blijkt te zijn.

4 Verantwoordelijkheid

De website kan links bevatten naar andere websites waarover Puur Belgisch geen enkele technische of inhoudelijke controle heeft. Daarom garandeert Puur Belgisch in geen geval de juistheid en volledigheid van de inhoud, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere website, de links waarnaar zij verwijzen, noch de consequenties die zouden kunnen voortkomen uit het raadplegen en/of gebruik op welke manier dan ook van deze websites. Je bent volledig verantwoordelijk voor de activatie van deze links. Het is derhalve jouw verantwoordelijkheid te beslissen of het voor je opportuun is deze websites te bezoeken.

5 Privacy- en cookiebeleid

Hier vind je ons privacybeleid: https://puur-belgisch.be/privacy-beleid/.

Als U de Website bezoekt kan Puur Belgisch socio-demografische gegevens en/of gegevens betreffende jouw profiel verzamelen teneinde deze in een commerciële cookie op te slaan.

Een “cookie” is een data- of tekstbestand dat de website naar de webbrowser van de gebruiker stuurt en dat opgeslagen wordt in de apparatuur van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, of elk ander gelijkaardig toestel).

Puur Belgisch kan ook cookies en tags gebruiken om informatie betreffende het surfgedrag van de deelnemers op de verschillende websites van zijn netwerk te verzamelen.

Een tag is een onzichtbaar beeldbestand dat de webbrowser van de gebruiker op één of meerdere websites volgt. Overigens kunnen andere commerciële cookies geplaatst worden door adverteerders tijdens het vertonen van hun advertentie.

De commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van de publiciteit te meten, en om de publiciteit op de website en op andere websites van onze groep of voor dewelke Puur Belgisch publiciteitsdiensten levert meer te verpersoonlijken.

U kunt het plaatsen van cookies weigeren in de instellingen van jouw webbrowser. U kunt op elk ogenblik de reeds geplaatste cookies verwijderen uit jouw computer of mobiele apparatuur.

De Website gebruikt de diensten voor analyse van het internetverkeer van Google Analytics. Deze oplossingen gebruiken cookies die ertoe dienen Maison Slash te helpen om te meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van de Website, en die strikt geanonimiseerde bezoekersstatistieken genereren.

De leveranciers van deze oplossingen zouden de gegevens betreffende het bezoek door gebruikers kunnen opslaan op servers buiten het Belgische territorium. Deze bedrijven zullen meestal de gegevens uitsluitend aan derden doorgeven in geval van wettelijke verplichting of indien derden mogelijk deze gegevens namens hen verwerken.

Om de cookies uit te schakelen raden wij je aan de handleiding voor jouw webbrowser te consulteren. Indien je de cookies uitschakelt is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet geraadpleegd en/of gebruikt kunnen worden, of slechts gedeeltelijk.

6 Reclame

Puur Belgisch werkt met native advertising. Puur Belgisch zorgt voor authentieke, originele content geheel passend in de tone of voice van Puur Belgisch. Indien het om een gesponsorde post gaat wordt dit expliciet onderaan het artikel aangegeven.

Voor iedere wedstrijd is een algemeen wedstrijdreglement van toepassing zowel als deze algemene gebruiksvoorwaarden. U kunt dit algemeen wedstrijdreglement hier raadplegen. In geval een specifiek reglement voor een wedstrijd voorzien is, zal dit bij tegenstrijdige bepalingen altijd voorrang hebben op het algemeen wedstrijdreglement.

Voor alle vragen betreffende deze algemene gebruiksvoorwaarden, gelieve ons te contacteren via nicky@puur-belgisch.be